นายกสมาคมคนปัจจุบัน

นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ คนปัจจุบัน
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 
MR.SINDHCHAI KEOKITICHAI, B. Sc. In Pharm, R. Ph., M. Phil., Ph. D. (London, UK)


     เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ก่อนจะย้ายครอบครัวลงไปที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัสงขลา ได้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา (พ.ศ. ๒๔๙๕–๒๕๐๐) และโรงเรียนแสงทองวิทยาแห่งคณะนักบวชซาเลเซียน (พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๐๘) ในอำเภอหาดใหญ่ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๕๐๘–๒๕๑๐ ต.อ. รุ่นที่ ๒๘) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพพระมห่านคร ก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (เตรียมเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเภสัชศาสตร์ ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๕) นับเป็น ภ.บ. รุ่นที่ ๒๙ หรือเภสัชกรรุ่นที่ ๕๑ ของประเทศไทย

ประวัติการรับราชการ

   เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย เริ่มเข้ารับราชการในตำแห่งอาจารย์ตรีประจำคณะเภสัชศาสตร์ (ภาควิชาชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และเป็นอาจารย์โทในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ก่อนที่จะลาศึกษาต่อ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ในระดับ M. Phil./Ph. D. ที่ Chelsea College, University of London (ปัจจุบันได้ผนวกรวมกันกับ King’s College และ Queen Elizabeth College เป็น King’s of London) ระหว่างปี ฑ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๒๓ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเน้นทางด้าน Medical Sciences in Haematological Enzymes and Kinetics (Pathology and Genetics) และเดินทางกลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์เอก ประจำคณะเภสัชศาสตร์ (ภาควิชาชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๓๑ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ได้เลื่อนตำแหน่งและรับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (ระดับ ๙) และหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. ๒๕๒๘–๒๕๓๑) ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นกรรมการ/อนุกรรมการด้านต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์และของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นทางด้าน Health Human Resource Planning and Development (WHO) และ Budgeting Planning and Estimates (สำนักงบประมาณ) เป็นอาทิ โดยมี เภสัชกร รองศาสตารจารย์ ดร. ประโชติ เปล่งวิทยา และ เภสัชกร รองศาสตรารจารย์ บุญอรรถ สายศร เป็น Mentors หลัก

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติเห็นชอบให้ขอยืมตัวและรับโอนย้าย เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย มาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๑) และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๒ ก่อนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนที่จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถพิเศษจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔

   ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอตัวให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมกับวางรากฐานในการจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ จนสามารถลุล่วงด้วยดี พร้อมกับวางแผนพัฒนาระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๘๙ ให้ เช่นเดียวกันกับที่เคยจัดทำไว้ที่คณะเภสัชศาสตร์ มกาวิทยาลัยศิลปากร

  ตลอดช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๕๙ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ได้ดำเนินการวางแผนด้านงบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างอาหารเรียนและปฏิบัติการจำนวน ๙ หลังสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจำนวน ๒ หลัง สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการการศึกษาทางเภสัชศาสตร์อและสุขภาพที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค AEC

   ปัจจุบัน เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ดำรงตำแหน่งนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสภาเภสัชกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็น President of WHO–SEARPHAARM Forum associated with FIP และเป็น Council Members ของทั้ง FIP และ FAPA

MR.SINDHCHAI KEOKITICHAI, 
B. Sc. In Pharm, R. Ph., M. Phil., Ph. D. (London, UK)

     Pharmacist Associate Professor Dr.Sinchai Kaewkitchai was born on January 20, 1948 in Bangrak District, Bangkok. Before moving the family to Hat Yai district, Hat Yai district, Phanom Kha Kha was initially graduated from Kobkarn School (1952-1957) and Sangtong Witthaya School of the Salesian Congregation In Hat Yai District And the high school (1965-1967, Issue 28) at Phayathai Preparatory School, Bangkok, Thailand. Before entering university education at the University of Medicine. (Preparation of pharmacy Faculty of Medical Sciences It was renamed Mahidol University. (Faculty of Pharmacy In the Chulalongkorn University) between 1967 and 1972) is the 29th edition of the Thai Pharmacists of Thai Medicine or Pharmacists.
History of Government service
     Pharmacist Associate Professor Dr.Sinichai Kaitakichai began his career as a teacher in the Faculty of Pharmacy. (Department of Biochemistry), Chulalongkorn University in 1972, and Master's Degree in 1974, before leaving for the UK M. M. Phil./Ph. D. at Chelsea College. , University of London (now merged with King's College and Queen Elizabeth College, King's of London), between 1975 and 1980. Prior to graduating, he focused on Medical Sciences in Haematological Enzymes and Kinetics (Pathology and Genetics) and return to the position of Master Faculty of Pharmacy (Department of Biochemistry), Chulalongkorn University
     Between 1980 and 1988, pharmacist Associate Professor Dr.Sinichai Kaitakichai was promoted to the position of Assistant Professor. Associate Professor (Level 9) and Head of Department of Biochemistry (1985-1988), Faculty of Pharmacy Chulalongkorn University Including members of the Faculty of Pharmacy and Chulalongkorn University. Including intensive training in the field of Health Human Resource Planning and Development (WHO) and Budgeting Planning and Estimates (Bureau of the Budget), such as Ph.D., Ph.D., Prachatipongwittaya and pharmacists. Assoc. Prof. Boon Attha Saen Saen is the main mentor.
     Year 1988, Silpakorn University Has agreed to borrow and transfer pharmacist Associate Professor Dr.Sinchai Kaikitichai to serve as dean of the Faculty of Pharmacy (1988-1996 and 2000-2008) and vice versa. Rector for Planning and Development Silpakorn University between 1997-1999 before retired in 2008 before continuing to work in the position of qualified, knowledgeable, up to the year 2554
     Year 2011 Burapha University Ask for help to solve the problem and lay the foundation for pharmacy education until 2016 until it can be done well. Along with the long-term development plan 2011-2011 is the same as that previously prepared at the Faculty of Pharmacy. College of Fine Arts
     Throughout the period 1988-1995, pharmacist Associate Professor Dr.Sin Chaikajkitkitchai made budget planning and resources of the Faculty of Pharmacy. Silpakorn University And Faculty of Pharmacy Burapa university especially Construction of nine food and study facilities for the Faculty of Pharmacy Silpakorn University and two for the Faculty of Pharmacy. Burapha University, Faculty of Pharmacy Burapa university It is the largest single building to manage the pharmacy education and health related AEC region.
     Currently Pharmacist Associate Professor Dr.Sinich Chaikajitichai is the President of the Pharmaceutical Association of Thailand. Under the royal patronage And the Council of Pharmacists since 2013 and the President of the WHO-SEARPHAARM Forum associated with the FIP and the Council Members of both FIP and FAPA.

Search