คณะกรรมการอำนวยการ

ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
นายกเภสัชกรรมสมาคม
ภก. วิชา สุขุมาวาสี 
อุปนายกสมาคม ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
ภก. ปราโมทย์ ตันวัฒนะ 
อุปนายกสมาคม ฝ่ายการตลาดและรายได้
ภก. ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ
อุปนายกสมาคม ฝ่ายวิชาชีพ
ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
อุปนายกสมาคม ฝ่ายต่างประเทศ
ภก.นิพนธ์ ศิริพิชัยพรหม 
อุปนายกสมาคม ฝ่ายกิจกรรมและปฎิคม
ภก.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา 
เลขาธิการ
ภก.ยศนันท์ วีระพล
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ภก. บุญช่วย ว่องประพิณกุล 
เหรัญญิก
ภก. อภิชาติ ปฏิโภคสุทธิ์
ปฎิคม
ภญ. พิกุล เสียงประเสริฐ
นายทะเบียนภญ. พิกุล เสียงประเสริฐ
นายทะเบียน
ภญ. ศศิมา อาจสงคราม
ประชาสัมพันธ์
ภญ.ณปภัช สุธัมนาถพงษ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
วิชาชีพ
ภก.ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
วิชาการและสารสนเทศ
ภญ.ภัทรี สินอนันต์พัฒน์
การตลาดและรายได้
ภญ.อำพร เจริญสมศักดิ์
การต่างประเทศ
ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ
ฝ่ายอำนวยการเภสัชกรรุ่นใหม่ Thai YPG
(Thai Young Pharmacist Group)

Search