เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพรโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2712-1627-8 , 0-2391-6243,  โทรสาร 0-2390-1987
E-mail : admin@pat.or.th

Search