สมัครสมาชิก

ประเภทของสมาชิกและค่าสมัคร
1. อนุสมาชิก
คือ บุคคลซึ่งกำลังศึกษาสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับเข้าเป็นอนุสมาชิกได้
2. สมาชิกวิสามัญ คือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต โดยคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ - ค่าสมาชิกรายปีจำนวน 200 บาทต่อปี
3. สมาชิกสามัญ คือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ - ค่าสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท "(ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป)"
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควรเชิญมาเป็นสมาชิกเพื่อเป็นผู้อุปถัมภ์ หรือเป็นเกียรติแก่สมาคม 6.5 องค์กรสมาชิก คือ สมาคม / กลุ่ม / ชมรม วิชาชีพเภสัชกรรมที่ร่วมดำเนินการในเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม


คุณสมบัติผู้สมัคร
     บุคคลที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้


เอกสารประกอบการสมัคร
     1. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
     2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (กรณีสมัครออนไลน์แนบรูปถ่ายมาในแบบฟอร์มการสมัคร)


การชำระเงิน:
     ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

     การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

* หมายถึงช่องที่ห้ามปล่อยว่าง

      
ที่ทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน
      
   
เฉพาะไฟล์ประเภท jpg,jpeg,png ขนาดไม่เกิน 2MB (300x400 pixels)
เฉพาะไฟล์ประเภท jpg,jpeg,pdf,doc,docx,png ขนาดไม่เกิน 3MB