วันที่

28 พฤษภาคม 2564 08:45 - 16:15

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

วันที่ 2พฤษภาคม 2564

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

หน่วยกิต

8:00 – 8.30 น.

ลงทะเบียน

 

 

8:30 - 8.45 น.

พิธีเปิด

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 

8:45 - 9:45 น.

 

 

 

Policy and perspective:

- Genomics Thailand

(current status and future)

 

ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.00

 

 

 

 9:45 - 10:45 น.

 

 

Fundamental:

- Genetic concepts of pharmacogenomics

- Pharmacogenomics and drug responds

ผศ.ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ

ภาควิชาสารสนเทศทางสุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

1.00

 

 

10:45 - 11:00 น.

อาหารว่าง

 

 

11:00 – 12:00 น.

 

 

Research:

- Candidate gene association studies and

Genome-wide association studies (GWAS)

ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทรมหเสถียร

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

1.00

 

 

12:00 - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13:00 - 14:30 น.

 

 

 

Clinical application:

- Pharmacogenomics testing for preventing

adverse drug reactions and dose

adjustment

ภก.รศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม

หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

1.50

 

 

 

14:30 - 14:45 น.

อาหารว่าง

 

 

14:45 - 16:15 น.

 

 

 

Clinical application:

Precision medicine in practice: Modern

cancer therapy

 

ภก.รศ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

1.50

 

 

 

16.15 น. เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ค่าลงทะเบียน

21 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2564 สมาชิก ภสท. 900
เภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิกและบุคคลทั่วไป 900
Online Webinar 900

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
    
 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.