การดำเนินงานและวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. เป็นองค์กรผู้แทนของเภสัชกรในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
4. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
5. ส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิก
6. ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
7. บริการให้ความรู้ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการเภสัชกรรม
8. ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
9. ให้ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม และการสาธารณสุข
..... ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง .......
การดำเนินงาน

     คณะกรรมการอำนวยเภสัชกรรมสมาคมฯ  ในจำนวนนี้นายกสมาคมและกรรมการอีก 17 คน มาจากจากเลือกตั้งทั่วไปจากสมาชิก และแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกรวมไม่เกิน 35คน ซึ่งส่วนหนึ่งแต่งตั้งเพิ่มเติมโดยเลือกผู้แทนจากองค์กรสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม (เครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม)  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการ มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รายได้หลักมาจากค่าบริการสถานที่ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และค่าบำรุงสมาชิก

บทบาทหน้าที่และภารกิจ

     เภสัชกรรมสมาคมฯ เป็นตัวแทนของเภสัชกร เป็นแหล่งรวมพลังในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม เป็นเวทีให้เภสัชกรได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการอบรมและเผยแพร่ความรู้แก่เภสัชกรเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูงทำให้เภสัชกรเป็นที่รู้จักของประชาชน โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

Search